КВАЛІФІКАЦІЙНІ РОБОТИ

Кваліфікаційна робота – підсумок теоретичної і практичної підготовки в межах обов’язкових і вибіркових компонентів освітньопрофесійної програми підготовки бакалаврів, магістрів.


ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ

Дипломний проєкт – це кваліфікаційна робота, яка є підсумком теоретичної і практичної підготовки бакалаврів, формою державної атестації випускників за освітньо-професійною програмою «Видавнича справа та редагування» спеціальності 061 «Журналістика». 

Виконання і захист дипломного проєкту – завершальний етап навчання за освітньопрофесійною програмою «Видавнича справа та редагування», форма атестації випускників.


Видавнича справа та редагуванння

Методичні рекомендації до виконання та захисту кваліфікаційної роботи бакалавра з видавничої справи та редагування (2022) 

Реклама та зв'язки з громадськістю

Методичні рекомендації до виконання та захисту кваліфікаційної роботи бакалавра з реклами і зв’язків з громадськістю (2022)

 


ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ

Магістерська дисертація є підсумком теоретичної і практичної підготовки в рамках нормативної та варіативної складових освітньо-професійної програми підготовки магістрів. 

Виконання і захист магістерської дисертації є завершальним етапом навчання за спеціальністю 061 Журналістика освітньої програми «Видавнича справа та редагування», формою державної атестації випускників.


Видавнича справа та редагуванння

Методичні рекомендації до виконання та захисту кваліфікаційної роботи магістра з видавничої справи та редагування (2022) 

Реклама та зв'язки з громадськістю

 

Методичні рекомендації до виконання та захисту кваліфікаційної роботи бакалавра з реклами і зв’язків з громадськістю (2022)

You are here: Home For Students Qualification works