ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ 


Аспірантура  — форма підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів для закладів вищої освіти і науково-дослідницьких установ. Це самостійна форма отримання освіти, мета якої навчитися займатися науковою роботою.

Аспірант повинен сам визначити науковий напрям, який його цікавить (або просто актуальний), вибрати тему дослідження, вивчити літературу, пов’язану з нею, організувати експеримент, отримати та обробити дані, порівняти свої результати з вже наявними в науці і зробити висновки. Дисертація повинна містити наукову новизну і  бути практично (і / або теоретично) значущою.


Cтупінь вищої освіти: доктор філософії

Термін навчання: 4 роки

Сайт відділу аспірантури >>
 


Освітні програми

До аспірантури на 1 курс зі спеціальності 061 Журналістика на кафедрі видавничої справи та редагування можна вступити  за такими науково-освітніми програмами:

Соціальні комункації, журналістика 


Програми вступних фахових випробувань та додаткових фахових випробувань

Програма комплексного фахового випробування для вступу до аспірантури (на 2023 н.р.)  

Програма додаткового вступного випробування для вступу до аспірантури (на 2023 н.р.)

Програма вступного іспиту з іноземної мови для нефілологічних спеціальностей (на 2022 н.р.)


Розклад та порядок проведення фахового випробування для вступу на PHD рівень

Розклад іспитів з іноземної мови

Розклад іспитів зі спеціальності

Також ознайомитись із розкладом вступних випробувань до аспірантури у 2022 році можна можна за посиланням >>


Перелік документів для вступу

  • заява про прийом до аспірантури подається на ім’я ректора (бланк заяви розміщений у розділі «Документи та посилання»);
  • анкета (бланк знаходиться у розділі «Документи та посилання»);
  • копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
  • копія військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
  • копія документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (в разі, якщо вступник претендує на отримання стипендії під час навчання);
  • витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету/інституту про рекомендацію до вступу до аспірантури (за наявності) (бланк знаходиться у розділі «Документи та посилання»);
  • список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений завідуючим кафедри до якої планується вступ. У списку виділити публікації у фахових виданнях та у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science (бланк знаходиться у розділі «Документи та посилання»).


    Більше детально ознайомитися з переліком та умовами вступу до аспірантури можна за посиланням >>


Правила та умови вступу до аспірантури

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

Особам, допущеним за рішенням Приймальної комісії до вступних іспитів в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.

Особа, яка подає для вступу до аспірантури диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступних випробувань нарівні з іншими особами. Зарахування такого вступника здійснюється в разі успішного складення ним вступних випробувань  та прийняття вченою радою Університету рішення про визнання його диплома.

Прийом документів на конкурс до аспірантури у 2021 році відбудеться:
з 16 травня 2022 року по 15 липня 2022 року з 10.00 до 13.00 та з 14.00 до 16.00 
(к. 247- 1 корп.)

З метою оптимізації процедури подання документів та скорочення витрат часу пропонується для ВПІ графік подання документів - 16.05.22- 20.05.22*

* за необхідності в окремих випадках подати документи можна у будь який робочий день з 16.05.2022 р.  по 15.07.2022 р.

Про свої наміри вступати до аспірантури необхідно повідомити з 16 травня 2022 року шляхом заповнення реєстраційної форми >>
 
Усі копії документів засвідчуються відділом аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського.

 

Більше детально ознайомитися з переліком та умовами вступу до аспірантури можна за посиланням >>


Порядок проведення вступних іспитів до аспірантури

Вступні випробування відбуватимуться з 26.08.2022 р. по 09.09.2022 р.

Список вступників, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, оголошується не пізніше 12 вересня 2022 р.

Список вступників, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб, оголошується не пізніше 22 вересня 2022 року.

Зарахування до аспірантури – з 1 жовтня поточного року.


Формування конкурсного балу та порядок нарахування додаткових балів

З порядком формування конкурсного балу та нарахуванням додаткових балів за навчальні та наукові досягнення можна ознайомитись за посиланням >>


Рейтингові списки вступників до аспірантури

З рейтинговими списками вступників до аспірантури 2022 року можна ознайомитись за посиланням >> 


Стипендія

Розмір стипендії аспіранта денної форми становить 7264 грн. на місяць.


Документи, що подаються при вступі до аспірантури

Із переліком документів, що подаються при вступі до аспірантури можна ознайомитись за посиланням >>


Вартість навчання


Вартість освітніх послуг з підготовки в аспірантурі
для громадян України на 2022-2023 н.р.

Роки навчання  Вартість одного року навчання, грн.
1 рік навчання 44900
2 рік навчання 44900
3 рік навчання 34500
4 рік навчання 34500

 

 

СПІЛКУЙТЕСЬ З НАМИ

Ми в соціальних мережах. Будьте з нами і спілкуйтесь з нами.
Ви тут: Головна Вступ Вступ до аспірантури