ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ ТА ПОСИЛАННЯ НА ВЕБ-СТОРІНКУ

 

Назва

Адреса веб-сторінки

Стратегія розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського на 2020-2025 роки

https://osvita.kpi.ua/node/116

або

https://osvita.kpi.ua/sites/default/files/downloads/2020-2025-strategy.pdf

Положення про комісію з питань розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://document.kpi.ua/files/2021_HY-134.pdf

Наказ НУ/217/2022 від 09.12.2022 р. «Про вдосконалення системи управління КПІ ім. Ігоря Сікорського»

https://document.kpi.ua/files/2022_HY-217.pdf

Стаття 35 Закону України «Про освіту»; Національна рамка кваліфікацій

https://xn--80aagahqwyibe8an.com/zakon-ukrajiny/stattya-ramki-kvalifikatsiy-325775.html

Положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://osvita.kpi.ua/node/39

або

https://document.kpi.ua/files/2020_7-124.pdf

Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://osvita.kpi.ua/node/185

Положення про відрахування, переривання навчання, переведення і поновлення здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://document.kpi.ua/2020_HOH-39;

https://osvita.kpi.ua/node/178

ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ КАТАЛОГ (ЗУ-Каталог) вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної підготовки освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2023)

https://osvita.kpi.ua/node/1026

Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://osvita.kpi.ua/node/168

або

https://document.kpi.ua/files/2020_7-164.pdf

Положення про навчально-науковий міжфакультетський центр дуальної освіти «Прогрестех-Україна» КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://document.kpi.ua/files/2021_HY-268.pdf

Положення про індивідуальний навчальний план студента  КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://osvita.kpi.ua/node/117

Положення про академічну мобільність КПІ ім. Ігоря Сікорського (п. 7 Порядок оформлення індивідуального навчального плану учасника академічної мобільності) 

https://osvita.kpi.ua/node/124

або

https://document.kpi.ua/files/2021_HOH-303.pdf

Порядок оформлення академічної мобільності, ініційованої здобувачами вищої освіти НОН/315/2022 від 08.11.2022

https://mobilnist.kpi.ua/documents/

https://document.kpi.ua/files/2022_HOH-315.pdf

ПОЛОЖЕННЯ про комплексний моніторинг якості підготовки фахівців в КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://osvita.kpi.ua/node/183

Положення про сертифікатні програми КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://document.kpi.ua/files/2020_7-71.pdf

або

https://osvita.kpi.ua/node/131

Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів попереднього навчання

https://osvita.kpi.ua/node/181

або

https://document.kpi.ua/files/2020_7-157.pdf

Положення про систему оцінювання результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://osvita.kpi.ua/node/37

або

https://document.kpi.ua/files/2020_1-273.pdf

Положення про програми подвійного диплому в КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://document.kpi.ua/files/2021_HOH-199.pdf

Положення про порядок проведення практики здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://osvita.kpi.ua/node/184

Положення про організацію інклюзивного навчання у КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://osvita.kpi.ua/node/172

Програма розвитку інклюзивного навчання «Освіта без обмежень» у КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://osvita.kpi.ua/index.php/pinobo

Затверджені стандарти вищої освіти

https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://osvita.kpi.ua/node/121

Положення про систему запобігання академічного плагіату в  КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://osvita.kpi.ua/node/47

або

https://document.kpi.ua/files/2020_1-76.pdf

Програма пошуку збігів/ідентичності/схожості тексту від компанії Unicheck (таке технологічне рішення уведено в дію з 01.01.2018 р. відповідним наказом)

https://document.kpi.ua/2017_1-437

Положення про випускну атестацію студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://osvita.kpi.ua/index.php/node/35

Положення про куратора академічної групи КПІ ім. Ігоря Сікорського

http://osvita.kpi.ua/node/173

Положення про Комісію з етики та академічної доброчесності Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://kpi.ua/files/etic_comission.pdf

Кодекс честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» «Ухвалено» Рішенням Вченої ради від 5 квітня 2021 р. (Протокол №4)

https://osvita.kpi.ua/code

або

https://kpi.ua/files/honorcode_2021.pdf

Положення про апеляції в КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://osvita.kpi.ua/node/182

Положення про вирішення конфліктних ситуацій в КПІ ім. Ігоря Сікорського; 
Положення про комісію з вирішення конфліктних ситуацій КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://osvita.kpi.ua/2020_7-170

або

https://document.kpi.ua/files/2020_7-170.pdf

Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://document.kpi.ua/2021_HY-224

План заходів по запобіганню та виявленню корупції в КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://document.kpi.ua/2021_HY-103

Політика, стандарти та процедури дотримання академічної доброчесності

https://kpi.ua/academic-integrity

Порядок встановлення фактів порушення академічної доброчесності в КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://document.kpi.ua/2022_HY-165

https://osvita.kpi.ua/node/841

Участь КПІ імені Ігоря Сікорського у проєкті «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти»

https://kpi.ua/2020-Academic-IQ

Центр інформаційної підтримки освіти та досліджень Науково-технічної бібліотеки ім. Г.І. Денисенка

https://kpi.ua/library-science

Положення про Грамоту Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського за популяризацію ідей академічної доброчесності

https://document.kpi.ua/files/2021_CHBC-53.pdf

Положення про поточний, календарний та семестровий контроль результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://osvita.kpi.ua/node/32

Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://osvita.kpi.ua/node/35

Регламент проведення семестрового контролю в дистанційному режимі та Регламент організації і проведення захистів кваліфікаційних робіт та атестаційних екзаменів в дистанційному режимі

https://osvita.kpi.ua/node/368

або

https://document.kpi.ua/2020_HY-22

Регламент організації освітнього процесу в дистанційному режимі

https://document.kpi.ua/files/2020_7-148.pdf

Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті

https://osvita.kpi.ua/node/179

Положення про надання додаткових освітніх послуг здобувачам вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://osvita.kpi.ua/node/177

Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд освітніх програм в КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://osvita.kpi.ua/node/137

Положення про дистанційне навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://osvita.kpi.ua/node/188

Методичні рекомендації з питань організації практики студентів та складання робочих програм практики КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://kpi.ua/practical_training_period

Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://document.kpi.ua/files/2018_1-21.pdf

Порядок співпраці КПІ ім. Ігоря Сікорського з закладами загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти,  з компаніями- партнерами/роботодавцями

https://document.kpi.ua/files/2020_1-159.pdf

Положення про сприяння працевлаштуванню здобувачів вищої освіти та випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського 

https://osvita.kpi.ua/node/44

Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників у наукових структурних підрозділах КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://document.kpi.ua/files/2020_7-65.pdf

Порядок проведення конкурсного відбору або обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)

https://osvita.kpi.ua/competition

або

https://document.kpi.ua/2021_HY-201

Положення про рейтингування науково-педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://osvita.kpi.ua/node/30

Форма для деталізації інформації про рукопис навчального посібника

https://osvita.kpi.ua/posibnyk

Порядок надання грифів рукописам навчальних видань КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://osvita.kpi.ua/node/46

Норми бального оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників на 2021/2022, 2022/2023 навчальний роки

https://osvita.kpi.ua/node/45

Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського

http://osvita.kpi.ua/node/714

або

https://document.kpi.ua/files/2020_7-134.pdf

Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

http://ipo.kpi.ua/

Концепція системи роботи університету з набору іноземних громадян на навчання та роботи з ними в період навчання – за нових умов

https://document.kpi.ua/files/2020_7-184.pdf

Положення про преміювання працівників Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» за публікації у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science Core Collection

https://document.kpi.ua/files/2022_HOH-38.pdf

Положення про преміювання працівників в наукових структурних підрозділах Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

https://document.kpi.ua/files/2018_7-133.pdf

Положення про конкурс на номінацію «Молодий викладач-дослідник»

https://document.kpi.ua/files/2021_HOH-284.pdf

Конкурс «Молодий викладач-дослідник(року)», переможцям якого встановлюється надбавка до зарплати в розмірі 20% строком на 1 рік

https://kpi.ua/teacher-researcher

Проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень

https://document.kpi.ua/2020_HOH-25

Проведення конкурсного відбору проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених

https://document.kpi.ua/2021_HOH-237

Преміювання також передбачено за кращі підручники, навчальні посібники, монографії

https://kpi.ua/best-textbooks-competition

Проведення самоаналізу діяльності кафедр університету

https://document.kpi.ua/files/2021_HOH-216.pdf

Освітні програми КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://osvita.kpi.ua/op

Правила прийому на навчання та вимоги до вступників ОП

https://pk.kpi.ua/

https://pk.kpi.ua/official-documents/

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://osvita.kpi.ua/node/187

https://document.kpi.ua/2021_HY-244

http://aspirantura.kpi.ua/?page_id=181

Офіційний сайт відділу аспірантури

http://aspirantura.kpi.ua/

Документи до аспірантури 
Договір про навчання в Університеті

http://aspirantura.kpi.ua/?page_id=181

Програма вступного випробування з іноземної мови в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій

https://fl.kpi.ua/node/145

Додаток до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2021 році
Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня доктора філософії

https://aspirantura.kpi.ua/?page_id=172

Положення про Координаційну раду з удосконалення менеджменту науки в КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://document.kpi.ua/files/2020_HOH-38.pdf

Положення про науково-методичні комісії університету зі спеціальностей, групи забезпечення та гарантів освітніх програм КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://osvita.kpi.ua/index.php/node/753

Наказ № НОН/261/2022 від 21.09.2022 р. «Про затвердження науково-методичних комісій університету зі спеціальностей»

https://osvita.kpi.ua/node/134

Правила внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://kpi.ua/admin-rule

або

https://kpi.ua/files/admin-rule.pdf

Порядок виконання приписів органів державної влади щодо порушення вимог законодавства у сфері пожежної безпеки

https://document.kpi.ua/files/2020_4-84.pdf

Проведення вступного інструктажу з питань охорони праці для здобувачів вищої освіти, зарахованих на перший курс КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://document.kpi.ua/files/2020_4-140.pdf

Графік навчального процесу (бакалаври, магістри)

https://kpi.ua/index.php/year

Статут КПІ ім. Ігоря Сікорського (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України від 18 лютого 2022 року № 206)

https://kpi.ua/statute

Порядок створення та затвердження робочих програм (силабусів) навчальних дисциплін (освітніх компонентів) в КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://osvita.kpi.ua/node/174

СИЛАБУСИ загальноуніверситетських навчальних дисциплін (для підготовки ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ)

https://osvita.kpi.ua/node/725

Електронний архів наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://ela.kpi.ua/

Платформа дистанційного навчання «Сікорський»

https://www.sikorsky-distance.org/  

Науково технічна бібліотека ім. Г.І. Денисенка КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://www.library.kpi.ua/

Центр фізичного виховання та спорту КПІ ім. Ігоря Сікорського

http://sport.kpi.ua/

Оздоровлення

https://relax.kpi.ua/

Електронний кампус КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://ecampus.kpi.ua

Розклад занять та екзаменаційних сесій

http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ScheduleGroupSelection.aspx

Відділ професійної орієнтації - центр розвитку кар’єри ДНВР КПІ ім. Ігоря Сікорського

http://rabota.kpi.ua/

Наказ НУ/216 від 11.10.2021 Про вдосконалення системи працевлаштування здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського та створення центру професійної адаптації студентів

https://document.kpi.ua/2021_HY-216

ННЦ ПС «Соціоплюс»

https://socioplus.kpi.ua/

Асоціації випускників Університету

http://alumni.kpi.ua/

Студентської соціальної служби

http://sss.kpi.ua/

Кабінет психолога Студентської соціальної служби

https://psybooking.simplybook.it/v2/

Кабінет психологічного консультування

https://kpi.ua/kpk

Cтудмістечко КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://studmisto.kpi.ua/

Студентська рада КПІ ім. Ігоря Сікорського
Студентське самоврядування (п.13 Статуту)

https://kpi.ua/web_studrada
https://kpi.ua/statute#_Toc105500416

Профком студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://studprofkom.kpi.ua/

Матеріально-технічне забезпечення  КПІ ім. Ігоря Сікорського (Відео-ролик)

https://youtu.be/LCWjAXyO5JQ

 

 

 

 

 

Ви тут: Головна Про кафедру Нормативні документи та посилання