КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

До компонентів освітньої програми (освітньо-професійна чи освітньо-наукової) належать: навчальні дисципліни, курсові проекти/курсові роботи, практики, кваліфікаційні роботи.
 
Відповідно до стандартів вищої освіти до кожної навчальної дисципліни, як основного компонента освітньої програми, на засадах освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної програми підготовки фахівця того чи іншого рівня та відповідного навчального і робочого навчального планів, із врахуванням логічної моделі викладання дисципліни розроблюється  силабус.
 
Силабус є сновним нормативним документом навчально-методичного забезпечення дисципліни (освітнього компонента), передбаченим освітнім законодавством. 
 

Силабус — навчальна, робоча програма дисципліни - основний документ, що конкретизує зміст навчання. Силабус включає в себе опис навчальної дисципліни, мету та завдання, змістовні модулі та найменування тем занять, тривалість кожного заняття, завдання до самостійної роботи, час консультацій, вимоги викладача, критерії оцінки, список використаної літератури. Це персоніфікована програма викладача для навчання студентів з кожного предмета, що оновлюється на початок кожного навчального року.

Процедури розроблення, оновлення, затвердження силабусів в Університеті регулюються Порядком створення та затвердження робочих програм (силабусів) навчальних дисциплін (освітніх компонентів) в КПІ ім. Ігоря Сікорського>>

 
Ви тут: Головна Cилабуси дисциплін (перелік компонентів освітніх програм)