ВСТУП НА 1 КУРС - БАКАЛАВРАТ

     Бакалавр - це перший освітній рівень вищої освіти, що присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС.
    Бакалаврат передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю. Програма бакалаврату передбачає фундаментальну підготовку в обраній сфері знань. Протягом навчання студент засвоює і базові відомості з інших наукових областей, переважно загальноосвітнього характеру. Програми бакалаврату — широкопрофільні, мають загальнонауковий і загальнопрофесійний характер.
    Термін навчання за програмами бакалаврату становить 4 роки.

    Бакалаврат має такі переваги:
   • Цей вид кваліфікації прийнятий за міжнародною класифікацією і зрозумілий роботодавцям за кордоном.
  • Фундаментальність підготовки, її ґрунтовність дозволяє, за необхідності, легко змінити професію, оскільки відповідно до державного освітнього стандарту, програми підготовки бакалаврів за напрямами побудовані так, що дозволяють за 1 рік перейти до однієї з цілого ряду суміжних професій.

Сертифікати ЗНО

Освітні програми

Перелік документів для вступу

Етапи вступної кампанії

Правила та умови вступу на 1 курс

Вартість навчання

Гуртожиток


Сертифікати ЗНО

 • Українська мова та література – не менше 125 балів за умови, що Історія України – не менше 100 балів.
  Вагові коефіцієнти – 0,5.
 • Іноземна мова або математика – не менше 100 балів.
  Вагові коефіцієнти - 0,2.
 • Історія України – не менше 125 балів за умови, що Українська мова та література – не менше 100 балів.
  Вагові коефіцієнти – 0,25.

   
 • Вага середнього бала атестата — 0,05.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних випробувань, творчих конкурсів) для вступу до КПІ ім. Ігоря Сікорського


Освітні програми

На бакалаврат на 1 курс зі спеціальності 061 Журналістика на кафедрі видавничої справи та редагування можна вступити  за такими освітніми програмами:

Більш детально з освітніми програмами, за якими  кафедра видавничої справи та редагування готує бакалаврів зі спеціальності 061 Журналістика, можна ознайомитись у розділі "Про спеціальність" (меню "Абітурієнтам").

 


.Перелік документів для вступу:

Перелік документів для вступу на 1 курс

Вступники  на  основі  повної  загальної  середньої  освіти  за  денною  та  заочною формами навчання подають заяви  тільки в електронній формі.

Вступники  на  основі  повної  загальної  середньої  освіти  за  денною  та  заочною формами навчання подають заяви  у паперовій формі:

 • для реалізації права на вступ за співбесідою, іспитами та/або квотою, відповідно до Умов прийому;
 • за наявності розбіжностей у прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в його документах;
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
 • у разі відсутності в Єдиній базі відомостей про документи про середню або вищу освіту, які є підставою для допуску до участі в конкурсі;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтвердженої довідкою Приймальної комісії закладу вищої освіти.

Вступники  можуть  подати  до  семи  заяв  на  місця державного  та  регіонального замовлення  в  закритих  (фіксованих)  та  відкритих  конкурсних  пропозиціях  не  більше  ніж  з чотирьох спеціальностей.

Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

Інші категорії вступників, крім зазначених у пунктах вище, подають заяви тільки в паперовій формі.

Приймальна (відбіркова) комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше дати, що передує дню оголошенню рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування.

Заява в паперовій формі подається вступником особисто до відбіркової комісії Видавничо-поліграфічного інституту на спеціальному бланку. В заяві вступники вказують спеціальність (напрям), факультет (інститут), спрямування (за необхідністю) із зазначенням пріоритетності, форму навчання та інші дані, необхідні для реєстрації вступника. Пріоритетність, визначена вступником в заяві про участь у конкурсі, не може бути змінена протягом вступної кампанії.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто:

 • документ, що посвідчує особу;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (за наявності).

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 •     копію документа, що посвідчує особу;
 •     копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 •     копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 •     чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

Вступники,  які  проходять  творчий конкурс (залік),  допускаються  до  участі  в  них  за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (за наявності).

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями (освітніми програмами, напрямами підготовки), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, але не пізніше строків, установлених для прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування вступників до зарахування.

Бажано заздалегідь зробити ксерокопії документів. Нотаріальне засвідчення не потрібне. На вимогу вступника працівник відбіркової комісії факультету засвідчить копії поданих документів. Копії документів без пред'явлення оригіналів не розглядаються.


Етапи вступної кампанії

Шановні абітурієнти, розклад та етапи вступної кампанії  на 1 курс у 2019 році розміщені на сторінці — http://pk.kpi.ua/schedule.

Терміни подачі документів:

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту: 01 липня 2019 р.

Початок прийому заяв і документів: 10 липня 2019 р.

Закінчення прийому заяв та документів на основі ЗНО: 22 липня 2019 р. до 18-00.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які складають творчий конкурс, вступні випробування (співбесіду):  16 липня 2019 р. до 18:00.

Строки проведення творчих конкурсів: 1 липня – 10 липня 2019 р.

Строки вступних випробувань (співбесід): 17 липня – 22 липня 2019 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення: не пізніше 26 липня 2019 р.

Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення: не пізніше 18 години 31 липня 2019 р.

Закінчення строку виконання вступниками, які отримали рекомендацію, вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб: не пізніше 17 години 06 серпня 2019 р.

Терміни зарахування вступників за державним замовленням: не пізніше 12.00 01 серпня 2019 р.

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб: не пізніше 07 серпня 2019 р.

Будьте уважні:
Рекомендовані до зарахування особи, які в установлений термін не подали оригінал документа про освіту, оригінал сертифіката (сертифікатів) до відбіркової комісії КПІ ім. І. Сікорського, не зараховуються до КПІ ім. І. Сікорського на навчання на місця державного замовлення.Правила та умови вступу на 1 курс

Правила прийому  1-й курс здійснюється відповідно до:

«Правил прийому до Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського” в 2019 році»;

"Положення про вступні випробування до КПІ ім. Ігоря Сікорського"

"Положення про випускників системи довузівської підготовки НТУУ «КПІ», які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів" (у зв’язку з реформуванням системи вищої освіти в цих Правилах прийому можливі зміни).

Із програмами ЗНО з цих дисциплін можна ознайомитися на сайті  Українського центру оцінювання якості освіти .

Формування конкурсного рейтингу у 2019 р.

Організація та проведення конкурсного відбору здійснюється відповідно до розділу 6 Правил прийому до КПІ ім. І. Сікорського у 2019 р.

Рейтинговий список вступників формується відповідно до розділу 7 Правил прийому до КПІ ім. І. Сікорського у 2019 р.

Конкурсний бал у 2019 р. обчислюється відповідно до розділу 6 Правил прийому до КПІ ім. І. Сікорського у 2019 р.

Питома вага балів у 2019 р.:

 • Українська мова та література – не менше 125 балів за умови, що Історія України – не менше 100 балів.
  Вагові коефіцієнти – 0,5.
 • Іноземна мова або математика – не менше 100 балів.
  Вагові коефіцієнти - 0,2.
 • Історія України – не менше 125 балів за умови, що Українська мова та література – не менше 100 балів.
  Вагові коефіцієнти – 0,25.

   

Вага середнього бала атестата — 0,05.


Вартість навчання

 

Вартість за один рік навчання українських студентів за кошти фізичних та юридичних осіб
для здобуття освітнього рівня бакалавр (контракт 1-4 курс)
Видавничо-поліграфічного інституту в 2018-2019 р.

 

 Код та назва спеціальності

Вартість навчання (за один рік)

Денна форма
навчання

Заочна форма навчання

061 Журналістика

  Реклама і зв'язки з громадськістю

27900 16100

 Видавнича справата редагування

27900 16100


Гуртожиток

Студенти видавничо-поліграфічного інституту проживають у гуртожитку № 10 студентського містечка КПІ ім. І. Сікорського. На території студмістечка знаходяться спортивні майданчики, кафе, студентський ресторан, пральня, хімчистка, студентські дискоклуби, розташовано декілька продуктових магазинів, аптека. У студмістечку проведено локальну комп'ютерну мережу з можливістю доступу до Інтернету, яка є в кожному з гуртожитків.

У гуртожитку житловий блок складається з двох або п'яти кімнат. Кімнати в гуртожитках розраховані на проживання 3–4 осіб. В кожному блоці окремо розташовані санвузол та душеві. Якщо блок складається з п'яти кімнат, кухня знаходиться в блоці, якщо менше – на поверсі.

Вартість проживання залежить від кількості проживаючих у кімнаті студентів, тому що за основу береться вартість 1 кв. м жилої площі і визначається кожного року за участю студентського профкому. Умови оплати встановлюються в «ПОЛОЖЕННІ про оплату за проживання у студентських гуртожитках КПІ ім. І. Сікорського для всіх категорій мешканців».

Порядок поселення до гуртожитків студентів 1-го курсу визначається відповідним наказом ректора. Поселення починається з 25 серпня.

Всі студенти ВПІ, що потребують поселення, отримують місце в гуртожитку.

Умови і порядок поселення розміщуються на сайтах:

 

 


 

СПІЛКУЙТЕСЬ З НАМИ

Ми в соціальних мережах. Будьте з нами і спілкуйтесь з нами.
Ви тут: Головна Абітурієнтам Вступ на 1 курс