ВСТУП НА 1 КУРС - БАКАЛАВРАТ

Бакалавр - це перший освітній рівень вищої освіти, що присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС.

Бакалаврат передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю. Програма бакалаврату передбачає фундаментальну підготовку в обраній сфері знань. Протягом навчання студент засвоює і базові відомості з інших наукових областей, переважно загальноосвітнього характеру. 

Бакалаврат має такі переваги:

 • цей вид кваліфікації прийнятий за міжнародною класифікацією і зрозумілий роботодавцям за кордоном.
 • фундаментальність підготовки, її ґрунтовність дозволяє, за необхідності, легко змінити професію, оскільки відповідно до державного освітнього стандарту, програми підготовки бакалаврів за напрямами побудовані так, що дозволяють за 1 рік перейти до однієї з цілого ряду суміжних професій.


Cтупінь вищої освіти: бакалавр.

Термін навчання: освітньо-професійна програма - 3 роки 10 місяців.


Освітні програми

На бакалаврат на 1 курс зі спеціальності 061 Журналістика на кафедрі видавничої справи та редагування можна вступити  за такими освітніми програмами:

Видавнича справа та редагування

Мета освітньої програми – поглиблена підготовка фахівця в галузі «Журналістика» шляхом формування в нього готовності розв’язувати комплексні проблеми видавничо-поліграфічної галузі в царині соціальних комунікацій, провадити інноваційну діяльність на основі глибокого переосмислення наявних і створення нових цілісних знань, що дозволяє йому демонструвати ефективну комунікаційну поведінку.

Студенти докладно вивчають прикладні соціально-комунікаційні технології; методи й методики збору, обробки та поширення інформації, медіапланування, професійні норми та стандарти й інші спеціальні методики, що їх використовують у сфері соціальних комунікацій і вузькопрофесійних галузях соціального комунікування. 
Освітня програма базується на загальновідомих наукових положеннях з урахуванням сучасного стану розвитку журналістики, орієнтує на актуальні спеціалізації, у межах яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра у сфері соціальних комунікацій, видавничої справи та редагування (загальна, теоретична та прикладна) у видавництвах, медійних відділах на телебаченні, радіо, державних, громадських і комерційних організаціях.

Реклама і зв’язки з громадськістю

Освітньо-професійна програма «Реклама і зв’язки з громадськістю» спрямована на підготовку фахівців ринку рекламно-комунікаційних послуг, який динамічно та постійно розвивається. Усі навчальні дисципліни адаптовані до сучасних вимог роботодавців, що дозволяє майбутнім фахівцям досягти високого рівня професійної компетентності та бути конкурентоспроможним на ринку праці.

Професійна підготовка спрямована на формування фахівця з високим рівнем професійної компетентності. З цією метою студенти поглиблено вивчають: прикладні соціально-комунікаційні технології; методи й методики збору, обробки та поширення інформації, медіапланування, професійні норми та стандарти й інші спеціальні методики, що використовують в галузі реклами і зав’язків з громадськістю.
У начальному процесі застосовується інтерактивний складник навчання: презентації, ділові ігри, методи кейсів, ворк-шопи. Реалізація програми передбачає залучення до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців. Освітня програма частково гармонізована із програмами інших країн.

 

Більш детально з освітніми програмами, за якими  кафедра видавничої справи та редагування готує бакалаврів зі спеціальності 061 Журналістика, можна ознайомитись у розділі "Про спеціальність" (меню "Вступ"). 

Опис освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за посиланням >>


Порядок та умови проведення вступних іспитів

Для того, щоби вступити на навчання на спеціальність 061 Журналістика потрібно:

 • скласти національний мультипредметний тест (НМТ*) з української мови, математики та історії україни**
 • подати документи у визначені строки***.

 2022 року вступники  під час подання електронних заяв мають обов’язково надати мотиваційний лист* для вступу до університету. 

 Вимоги до мотиваційного листа можна знайти на сайті приймальної комісії>> та у правилах прийому >>


НМТ – це 35 тестів з української мови, 30 тестів з математики та 35 тестів з історії України, які ти будеш складати на комп’ютері у спеціальних центрах тестування.

*або результати ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання) 2019-2021 років у будь-яких комбінаціях конкурсних предметів, які були закріплені у Правилах прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського 2019-2021 роках. Замість результату НМТ можна використати результат ЗНО з того самого конкурсного предмету, якщо різниця у балах не перевищує 15 балів.

**Мотиваційний лист – це викладена письмово у довільній формі інформація про твою зацікавленість у вступі до КПІ ім. Ігоря Сікорського та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони.  

Етапи та ключові дати вступної кампанії

 • Зареєструватись для складання у НМТ.
 • Зареєструвати електронний кабінет.
 • Скласти НМТ.
 • Подати заяви.

  З усіма ключовими датами вступної кампанії можна ознайомитись за посиланням>>  


Необхідні сертифікати вступних випробувань та питома вага балів

Необхідні результати НМТ або сертифікати ЗНО 2019-2021 та вагові коефіцієнти для вступу за державним замовленням та за кошти фізичних та/або юридичних осіб:
 • Українська мова - 0,45.
 • Математика - 0,3.
 • Історія України - 0,25.
 • Мотиваційний лист.

  Мінімальний конкурсний бал - 125.

  Розрахунок конкурсного бала>>


Перелік документів для вступу

З переліком необхідних документів можна ознайомитись за посиланням>>

  Детальніше про подання оригіналів документів до вступу на бакалаврат у 2022 році за посиланням>>

 Потрібно подати оригінали документів>> особисто або з допомогою накладання на сканкопії документів кваліфікованого електронного підпису!


Розклад роботи приймальної комісії

Рекомендовані до зарахування особи, які в установлений термін не подали оригінал документа про освіту, оригінал сертифіката (сертифікатів) до відбіркової комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського, не зараховуються до КПІ ім. Ігоря Сікорського на навчання на місця державного замовлення.                                        

  Детальніше про розклад роботи приймальної комісії у 2022 році за посиланням >>


Правила та умови вступу на 1 курс

Загальні правила прийому:

«Правила прийому до Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського” в 2022 році»

«Умови прийому для здобуття вищої освіти 2022 року» (НАКАЗ МОН України)

"Положення про випускників системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів"

Перелік захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження ЗНО — спільний наказ МОЗ/МОН України

Перелік конкурсних пропозицій для вступу на бакалаврат результатами НМТ або сертифікатами ЗНО КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2022 році

Перелік населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження

Інформаційні матеріали вступної кампанії 2022:

Каталог вступника на перший бакалаврський рівень вищої освіти в 2022 році

Інформаційні матеріали приймальної комісії КПІ

Вступна кампанія 2022 (інфографіка МОН)
 


Вартість навчання

Вартість за один рік навчання українських студентів за кошти фізичних та юридичних осіб
для здобуття освітнього рівня бакалавр (контракт 1-4 курс)
Видавничо-поліграфічного інституту в 2022-2023 р.

 Код та назва спеціальності

Вартість навчання (за один рік)

Денна форма
навчання

Заочна форма навчання

061 Журналістика

  Реклама і зв'язки з громадськістю

38500 20300

Видавнича справа та редагування

38500 20300

 


Гуртожиток

Студенти видавничо-поліграфічного інституту проживають у гуртожитку № 10 студентського містечка КПІ ім. Ігоря Сікорського. На території студмістечка знаходяться спортивні майданчики, кафе, студентський ресторан, пральня, хімчистка, студентські дискоклуби, розташовано декілька продуктових магазинів, аптека. У студмістечку проведено локальну комп'ютерну мережу з можливістю доступу до Інтернету, яка є в кожному з гуртожитків.

У гуртожитку житловий блок складається з двох або п'яти кімнат. Кімнати в гуртожитках розраховані на проживання 3–4 осіб. В кожному блоці окремо розташовані санвузол та душеві. Якщо блок складається з п'яти кімнат, кухня знаходиться в блоці, якщо менше – на поверсі.

Вартість проживання залежить від кількості проживаючих у кімнаті студентів, тому що за основу береться вартість 1 кв. м жилої площі і визначається кожного року за участю студентського профкому. Умови оплати встановлюються в «ПОЛОЖЕННІ про оплату за проживання у студентських гуртожитках КПІ ім. Ігоря Сікорського для всіх категорій мешканців».

Порядок поселення до гуртожитків студентів 1-го курсу визначається відповідним наказом ректора. 

Всі студенти НН ВПІ, що потребують поселення, отримують місце в гуртожитку.

Умови і порядок поселення розміщуються на сайтах:

 

 

 
 
 
 
 

СПІЛКУЙТЕСЬ З НАМИ

Ми в соціальних мережах. Будьте з нами і спілкуйтесь з нами.
Ви тут: Головна Вступ Вступ на 1 курс