СТАНДАРТИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

Стандарт вищої освіти - це сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів і наукових установ за кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності. Тобто це сукупність вимог до освітніх програм вищої освіти, які є спільними для всіх освітніх програм у межах певного рівня вищої освіти та спеціальності.


Стандарти вищої освіти розробляються:

Стандарти вищої освітивикористовуються для:

  • розроблення та вдосконалення освітніх програм закладами вищої освіти і науковими установами;
  • визначення та оцінювання якості вищої освіти та результатів освітньої діяльності закладів вищої освіти (наукових установ) під час інституційної акредитації та акредитації освітніх програм;
  • оцінювання результатів навчання за відповідними спеціальностями.
     

Стандарт вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 061 «Журналістика» спеціальності 061 «Журналістика»

Стандарт вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 061 «Журналістика» спеціальності 061 «Журналістика»


Закон України "про вищу освіту" (стаття 10. Стандарти вищої освіти")

Закон України "про вищу освіту" (Стаття 5. "Рівні та ступені вищої освіти").


 

Осві́тньо-кваліфікаці́йний рівень ви́щої осві́ти — характеристика вищої освіти за ознаками ступеня сформованості знань, умінь та навичок особи, що забезпечують її здатність виконувати завдання та обов'язки (роботи) певного рівня професійної діяльності.
 

На кафедрі видавничої справи та редагування здійснюється підготовка фахівців на таких рівнях вищої освіти:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти відповідає сьомому рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов'язків за обраною спеціальністю. На цьому рівні здобувається ступінь бакалавра.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти відповідає сьомому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок за обраною спеціальністю (чи спеціалізацією), загальних засад методології наукової та/або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності.

Третій (PhD) рівень вищої освіти відповідає восьмому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

 

 

 

СПІЛКУЙТЕСЬ З НАМИ

Ми в соціальних мережах. Будьте з нами і спілкуйтесь з нами.
Ви тут: Головна Освітні програми Стандарти вищої освіти