ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

На кафедрі видавничої справи та редагування реалізуються освітньо-професійні й освітньо-наукові програми відповідно до стандартів вищої освіти.

Освітня програма - документ, що містить комплекс освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їхнього вивчення, кількість кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, потрібних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), які повинен опанувати здобувач відповідного ступеня вищої освіти.

Освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) програма визначає:
  • вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою;
  • перелік освітніх компонентів і логічну послідовність їх вивчення (структурно-логічна схема);
  • кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми;
  • очікувані результати навчання (компетентності, знання, уміння й навички), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня та кваліфікації.

Процедури розроблення, оновлення, удосконалення й затвердження освітньо-професійних і освітньо-наукових програм в Університеті регулюються Положенням про розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд освітніх програм в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Ви тут: Головна Опис освітніх програм