ВСТУП НА 1 КУРС - БАКАЛАВРАТ

     Бакалавр - це перший освітній рівень вищої освіти, що присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС.
    Бакалаврат передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю. Програма бакалаврату передбачає фундаментальну підготовку в обраній сфері знань. Протягом навчання студент засвоює і базові відомості з інших наукових областей, переважно загальноосвітнього характеру. Програми бакалаврату — широкопрофільні, мають загальнонауковий і загальнопрофесійний характер.
    Термін навчання за програмами бакалаврату становить 4 роки.

    Бакалаврат має такі переваги:
   • Цей вид кваліфікації прийнятий за міжнародною класифікацією і зрозумілий роботодавцям за кордоном.
  • Фундаментальність підготовки, її ґрунтовність дозволяє, за необхідності, легко змінити професію, оскільки відповідно до державного освітнього стандарту, програми підготовки бакалаврів за напрямами побудовані так, що дозволяють за 1 рік перейти до однієї з цілого ряду суміжних професій.

Сертифікати ЗНО

Спеціалізації

Перелік документів для вступу

Етапи вступної кампанії

Правила та умови вступу на 1 курс

Вартість навчання

Гуртожиток


Сертифікати ЗНО

 • Українська мова та література – не менше 125 балів за умови, що іноземна мова – не менше 100 балів.
  Вагові коефіцієнти 0,4.
 • Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Українська мова та література – не менше 100 балів.
  Вагові коефіцієнти - 0,35.
 • Історія України не менше 100 балів.
  Вагові коефіцієнти 0,2.
 • Вага середнього бала атестата — 0,05.
 • Вага додаткового бала СДП — 0,05.
 • Максимальний конкурсний бал — 200.


Спеціалізації

На бакалаврат на 1 курс зі спеціальності 061 Журналістика на кафедрі видавничої справи та редагування можна вступити  за такими спеціалізаціями:

Більш детально зі спеціалізаціями, за якими  кафедра видавничої справи та редагування готує бакалаврів зі спеціальності 061 Журналістика, можна ознайомитись у розділі "Про спеціальність" (меню "Абітурієнтам").


.Перелік документів для вступу:

Перелік документів для вступу на 1 курс

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання, крім осіб, які мають спеціальні умови на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, або право на зарахування за квотами, або мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в документі, що посвідчує особу, в документі про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання, з 12 до 26 липня включно подають заяви тільки в електронній формі.


Вступники на основі повної загальної середньої освіти, що мають спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, або право на зарахування за квотами, і бажають скористатися цими правами, подають заяви в паперовій формі. Перелік документів для особистої подачі документів.

Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі.

Вступники можуть подати до дев’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей.

Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб не обмежується.

Приймальна (відбіркова) комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше дати, що передує дню оголошенню рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування.

Перелік документів для особистої подачі документів

Заява в паперовій формі подається вступником особисто до відбіркової комісії Видавничо-поліграфічного інституту на спеціальному бланку. В заяві вступники вказують спеціальність (напрям), факультет (інститут), спрямування (за необхідністю) із зазначенням пріоритетності, форму навчання та інші дані, необхідні для реєстрації вступника. Пріоритетність, визначена вступником в заяві про участь у конкурсі, не може бути змінена протягом вступної кампанії.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто:

 • документ, що посвідчує особу;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (за наявності).

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 •     копію документа, що посвідчує особу;
 •     копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 •     копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 •     чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, але не пізніше строків, установлених для прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування вступників до зарахування.

Бажано заздалегідь зробити ксерокопії документів. Нотаріальне засвідчення не потрібне. На вимогу вступника працівник відбіркової комісії факультету засвідчить копії поданих документів. Копії документів без пред'явлення оригіналів не розглядаються.

Документи подаються за адресою:
м. Київ, вул. Політехнічна, 14,
корпус 16, поверх 5, кімн. 154.

Адреса приймальної комісії  знаходиться на сторінці — http://pk.kpi.ua/contacts.

Розклад роботи приймальної комісії знаходиться на сторінці — http://pk.kpi.ua/schedule.


Етапи вступної кампанії

Шановні абітурієнти, етапи вступної кампанії  на 1 курс у 2017 році розміщені на сторінці http://pk.kpi.ua/schedule.

або натистунути тут.

Терміни подачі документів:

Початок прийому заяв і документів - 12 липня 2017 р.

Закінчення прийому заяв та документів на основі ЗНО - 26 липня 2017 р. до 18-00.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які складають творчий конкурс, вступні випробування (співбесіду) -  20 липня 2017 р. до 18:00.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» - 24 липня 2017 р. до 18:00.

Строки проведення творчих конкурсів, вступних випробувань для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» - 25 липня - 31 липня 2017 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 12 години 01 серпня 2017 р.

Закінчення строку подачі оригіналу документів для зарахування на місця державного замовлення не пізніше 12 години 05 серпня 2016 р.

Закінчення строку подачі оригіналу документів для зарахування на місця за контрактом не пізніше 18 години 17 серпня 2016 р.

Будьте уважні:
Рекомендовані до зарахування особи, які в установлений термін не подали оригінал документа про освіту, оригінал сертифіката (сертифікатів) до відбіркової комісії КПІ ім. І. Сікорського, не зараховуються до КПІ ім. І. Сікорського на навчання на місця державного замовлення.Правила та умови вступу на 1 курс

Правила прийому  1-й курс здійснюється відповідно до:

«Правил прийому до Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського” в 2017 році»;

"Положення про випускників системи довузівської підготовки НТУУ «КПІ», які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів".

Зарахування на перший курс

Зарахування на перший курс здійснюється на конкурсній основі на підставі оцінок зовнішнього незалежного тестування (ЗНО), що проводить Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) та оцінок атестату. Дійсними є сертифікати 2016 та 2017 років.

Згідно правил прийому у 2017 році для вступу на перший курс спеціальності «Журналістика» будуть враховані середній бал АТЕСТАТУ та результати ЗНО з наступних загальноосвітніх дисциплін:

 1. Українська мова та література.
 2. Іноземна мова.
 3. Історія України.

Із програмами ЗНО з цих дисциплін можна ознайомитися на сайті  Українського центру оцінювання якості освіти .

Конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів та середнього бала документа про повну загальну середню освіту, помножених на вагові коефіцієнти.

З питомою вагою кожного предмету, мінімальними значеннями балів, ваговими коефіцієнтами, рейтингом можна ознайомитися в розділі http://pk.kpi.ua/rules-2017-up.

Питома вага балів:

 • Українська мова та література – не менше 125 балів за умови, що іноземна мова – не менше 100 балів.
  Вагові коефіцієнти 0,4.
 • Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Українська мова та література – не менше 100 балів.
  Вагові коефіцієнти - 0,35.
 • Історія України не менше 100 балів.
  Вагові коефіцієнти 0,2.
 • Вага середнього бала атестата — 0,05.
 • Вага додаткового бала СДП — 0,05.
 • Максимальний конкурсний бал — 200.

Бали за особливі успіхи (відзнаки IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад; III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в поточному навчальному році) до    розділу 6 Правил прийому до КПІ ім. І. Сікорського . 

Остаточно конкурсний бал балансується на галузевий (ГК) та сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

 • ГК дорівнює 1,03 для поданих заяв з пріоритетностями 1 на спеціальності (спеціалізації), які передбачені в додатку 4 до Умов прийому, та 1,00 в інших випадках;
 • СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у сільських населених пунктах, які здобули повну загальну середню освіту у навчальних закладах, що знаходяться на території населених пунктів сільської місцевості, у рік вступу, та 1,00 в інших випадках.

Якщо після балансування конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Формування конкурсного рейтингу

Відповідно до правил прийому у 2017 році для формування конкурсного рейтингу будуть враховані:

 • академічний рейтинг студента, який визначається як підсумок середнього арифметичного результатів за всі показники наведені в додатку до диплому (результати вивчення предметів, захисту курсових/дипломних робіт, складання екзаменів тощо) та оцінки творчих досягнень студента (публікація статей, доповідей та ін.);
 • чисельний еквівалент оцінки з фахового випробування;
 • чисельний еквівалент оцінки з випробування з іноземної мови.


Вартість навчання

 

Вартість за один рік навчання українських студентів за кошти фізичних та юридичних осіб
для здобуття освітнього рівня бакалавр (контракт 1-4 курс)

Видавничо-поліграфічного інституту в 2016 р.

 Код та назва спеціальності
та спеціалізації
за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра

Вартість навчання (за один рік)

Денна форма
навчання

Заочна форма навчання

061 Журналістика

  Реклама і зв'язки з громадськістю

22000 13100

 Видавнича справата редагування

22000 13100


Гуртожиток

Студенти видавничо-поліграфічного інституту проживають у гуртожитку № 10 студентського містечка КПІ ім. І. Сікорського. На території студмістечка знаходяться спортивні майданчики, кафе, студентський ресторан, пральня, хімчистка, студентські дискоклуби, розташовано декілька продуктових магазинів, аптека. У студмістечку проведено локальну комп'ютерну мережу з можливістю доступу до Інтернету, яка є в кожному з гуртожитків.

У гуртожитку житловий блок складається з двох або п'яти кімнат. Кімнати в гуртожитках розраховані на проживання 3–4 осіб. В кожному блоці окремо розташовані санвузол та душеві. Якщо блок складається з п'яти кімнат, кухня знаходиться в блоці, якщо менше – на поверсі.

Вартість проживання залежить від кількості проживаючих у кімнаті студентів, тому що за основу береться вартість 1 кв. м жилої площі і визначається кожного року за участю студентського профкому. Умови оплати встановлюються в «ПОЛОЖЕННІ про оплату за проживання у студентських гуртожитках КПІ ім. І. Сікорського для всіх категорій мешканців».

Порядок поселення до гуртожитків студентів 1-го курсу визначається відповідним наказом ректора. Поселення починається з 25 серпня.

Всі студенти ВПІ, що потребують поселення, отримують місце в гуртожитку.

Умови і порядок поселення розміщуються на сайтах:

 

 


 

СПІЛКУЙТЕСЬ З НАМИ

Ми в соціальних мережах. Будьте з нами і спілкуйтесь з нами.
Ви тут: Головна Абітурієнтам Вступ на 1 курс