Провідні наукові розробки кафедри ВС та Р:

- прагматично орієнтоване монографічне дослідження О. Тріщук „Науково-інформаційний дискурс як соціокомунікативне явище” (2009):

Розробка активно застосовується як у навчально-тренінговому процесі підготовки кадрів медіасфери, так і запитана в науково-інформаційній царині дослідниками проблем комунікації. Її виконано в рамках науково-дослідної теми «Комунікація в науковій та науково-інформаційній сферах», що затверджена вченою радою ВПІ НТУУ «КПІ» (протокол №1 від 24.09.2007 р.).

-  монографічні дослідження А. Мельниченка (у співавторстві) «Аналіз сталого розвитку — глобальний і регіональний контексти 2010» (у двох частинах);

-  монографія О. Підлуцького «25 портретів на тлі епохи» (2011), що окреслює розуміння особистості та якостей лідера,  здатного забезпечити прорив у розбудові Української держави;

- монографія М. Андрійчука «Українсько-єврейський дискурс: висвітлення міжнаціональних взаємин у друкованих виданнях Наддніпрянщини (60-і рр. ХІХ ст. – початок ХХ ст.)» (2011), у якій охарактеризовано видавничу справу наддніпрянських українців, виділено основні етапи її розвитку та визначено вплив на цей розвиток політичних й економічних чинників;

- довідкове видання «Короткий словник загальнонаукових та соціокомунікативних термінів»(2011, укладачі О. Тріщук, П. Киричок,
Н. Фіголь), у якому об’єднано найуживаніші в сучасному науково-медійному дискурсі загальнонаукові терміни та термінознаки з теорії та практики соціальних комунікацій.

- монографія Г. В. Онкович «Мас-медіа в навчальному процесі на російській мові як іноземній», присвячена питанням медіаосвіти та медіа грамотності, видана у 2012 р. у Саарбрюкені (Німеччина).

- підручник «Редагування науково-інформаційного тексту» О. Тріщук (2013), у якому розкрито суть науково-інформаційної діяльності та її становлення в Україні, роль редактора в процесах опрацювання, зберігання та розповсюдження інформації;

- монографічні дослідження Є. Магди (у співавторстві) «Нова історія країн Західної Європи та Північної Америки (ХVІІ ст.. – 60-ті роки ХІХ ст.)» (2013)

- навчальний посібник «Мова українських видань» Н. Фіголь (2014), в якому подається ґрунтовний теоретичний матеріал з лексичних норм сучасної української літературної мови, досліджується структура та функції заголовного комплексу сучасних періодичних видань, проаналізовано особливості навчальних електронних видань. Теоретичні положення ілюструються численними прикладами з періодичних і книжкових видань. До кожної теми наводяться вправи для закріплення матеріалу;

- текст лекції «Портретний нарис у друкованій пресі» О. Підлуцького (2014), присвячений використанню такого різновиду жанру нарису як портрет у сучасній періодиці та насичений прикладами з практичної діяльності науковця;

- словники-довідники Л. Смоли (у співавторстві) «Політологія: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів» (2014), що охоплює аналіз основних категорій політичної науки, та «Історія політичної думки: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів» (2014), що презентує аналіз поглядів близько 600 представників вітчизняної та зарубіжної політичної, політико-правової думки.

Ви тут: Головна Наукова робота Наукові розробки