Провідні наукові розробки кафедри видавничої справи та редагування:

  • прагматично орієнтоване монографічне дослідження О. Тріщук „Науково-інформаційний дискурс як соціокомунікативне явище” (2009):

Розробка активно застосовується як у навчально-тренінговому процесі підготовки кадрів медіасфери, так і запитана в науково-інформаційній царині дослідниками проблем комунікації. Її виконано в рамках науково-дослідної теми «Комунікація в науковій та науково-інформаційній сферах», що затверджена вченою радою ВПІ НТУУ «КПІ» (протокол №1 від 24.09.2007 р.).

  • монографія М. Андрійчука «Українсько-єврейський дискурс: висвітлення міжнаціональних взаємин у друкованих виданнях Наддніпрянщини (60-і рр. ХІХ ст. – початок ХХ ст.)» (2011), у якій охарактеризовано видавничу справу наддніпрянських українців, виділено основні етапи її розвитку та визначено вплив на цей розвиток політичних й економічних чинників;
  • довідкове видання «Короткий словник загальнонаукових та соціокомунікативних термінів» (2011, укладачі О. Тріщук, П. Киричок, Н. Фіголь), у якому об’єднано найуживаніші в сучасному науково-медійному дискурсі загальнонаукові терміни та термінознаки з теорії та практики соціальних комунікацій;
  • сучасне довідкове видання «Словник помилкового слововживання в сучасних медіа: правильно-неправильно» (2014, автори: О. Тріщук, Н. Фіголь), у якому надано найтиповіші помилки та варіанти їх виправлення з сучасних медіа, який стане у пригоді не лише студентам, а й журналістам-практикам у подальшій професійній діяльності;
  • підручник «Редагування науково-інформаційного тексту» О. Тріщук (2013), у якому розкрито суть науково-інформаційної діяльності та її становлення в Україні, роль редактора в процесах опрацювання, зберігання та розповсюдження інформації;
  • монографічні дослідження Є. Магди (у співавторстві) «Нова історія країн Західної Європи та Північної Америки (ХVІІ ст. – 60-ті роки ХІХ ст.)» (2013);
  • навчальний посібник «Мова українських видань» Н. Фіголь (2014), в якому подається ґрунтовний теоретичний матеріал з лексичних норм сучасної української літературної мови, досліджується структура та функції заголовного комплексу сучасних періодичних видань, проаналізовано особливості навчальних електронних видань. Теоретичні положення ілюструються численними прикладами з періодичних і книжкових видань;
  • словники-довідники Л. Смоли (у співавторстві) «Політологія: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів» (2014), що охоплює аналіз основних категорій політичної науки, та «Історія політичної думки: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів» (2014), що презентує аналіз поглядів близько 600 представників вітчизняної та зарубіжної політичної, політико-правової думки.

Працівники кафедри ВС та Р активно залучають до наукової роботи обдаровану студентську молодь, щороку беруть активну участь в організації та проведенні на базі ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського Міжнародної науково-технічної конференції студентів та аспірантів «Друкарство молоде». Кількість наукових статей або тез доповідей, щорічно поданих на цю конференцію студентами й аспірантами кафедри ВС та Р, складає близько двох десятків.

Студенти й аспіранти кафедри ВС та Р активно залучені до різноманітних дослідницьких і видавничих проектів та ініціатив, зокрема, у рамках навчальної виробничої практики на базі ВПК «Політехніка» з випуску навчально-методичної і наукової літератури, у Парламентському видавництві ВР України, «Науковій думці», спеціалізованих видавництвах «Освіта», «Вища школа», видавничих концернах «Педагогічна преса», «Шкільний світ». Так, суто силами студентів спеціальності «Видавнича справа та редагування» КПІ ім. Ігоря Сікорського під керівництвом проф. О. Тріщук на замовлення Держкомітету телебачення та радіомовлення України за програмою «Українська книга» у 2008 році випущено образотворче видання «У кольорі молодості» (уклад. О. Віщук, худ. редактор Д. Холод, відпов. ред. Н. Фіголь).

Студенти кафедри «Видавнича справа та редагування» та інших підрозділів Видавничо-поліграфічного інституту НТУУ «КПІ» разом з німецькими студентами Fakultat Medien NTWK Leipzig підготували двомовне видання «Київ: погляд на місто та освіту – Leipzig: Einblick in Stadt und Bildung», яке випущено на замовлення Держкомітету телебачення та радіомовлення України у 2011 р.

Студенти кафедри ВС та Р брали безпосередню участь у запуску інноваційного грантового проекту – порталу Наукаінформ для наукового парку «Київська політехніка» під керівництвом ст. викл. О. Рожена (у рамках засвоєння навчального спецкурсу «Інтернет-журналістика»).

На кафедрі є аспірантура зі спеціальності 27.00.05 – Теорія та історія видавничої справи та редагування.

У ВПІ НТУУ «КПІ» з 2010 р. по червень 2012 р. діяла спеціалізована вчена рада К26.002.27 із захисту кандидатських дисертацій із соціальних комунікацій (вчений секретар І. Побідаш). За 2010-2012 рр. захистили кандидатські дисертації Р. Сегол (2010), Т. Пшенична (2011), М. Андрійчук (2011), С. Фіялка (2012). Переважна більшість випускників аспірантури і здобувачів, які завершили післядипломну підготовку по кафедрі ВС та Р, вчасно захистили дисертаційні праці.

Двоє працівників кафедри захистили докторські дисертації. Дисертацію «Феномен науково-інформаційного дискурсу у сфері соціальних комунікацій» на здобуття ступеня доктора наук з соціальних комунікацій захистила у 2009 р. завідувач кафедри О. Тріщук на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.34 КНУ імені Т.Шевченка (наук. консультант проф. В. Різун). Дисертацію «Український парламент у системі політичної комунікації» на здобуття ступеня доктора політичних наук захистив у 2008 р. проф. кафедри Ю. Ганжуров (наук. консультант член-кор. НАНУ М. Михальченко).

Нині проф. О. Тріщук є членом спеціалізованої вченої ради Д 26.001.34 КНУ імені Т.Шевченка, а проф. Ю. Ганжуров – член спеціалізованої вченої ради Д 26.181.01 Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса НАН України.

 

 

 

 

  

СПІЛКУЙТЕСЬ З НАМИ

Ми в соціальних мережах. Будьте з нами і спілкуйтесь з нами.
Ви тут: Головна Наукова робота Наукові розробки